Algemene verkoopsvoorwaarden BV Auton Energy 01-01-2023

De algemene voorwaarden zijn bindend tussen koper en verkoper, voor zover deze niet schriftelijk anders zijn overeengekomen. Ten aanzien van de orders waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, treden de algemene voorwaarden van de koper buiten werking. Onderwerpen die niet in deze voorwaarden staan beschreven worden geregeld door de algemeen gangbare rechtsregels naar Belgisch recht.

Artikel 1: Bestelling, productwijziging en schadebeding

Een bestelling wordt pas als aanvaard beschouwd als de per brief, per fax of mail is bevestigd door Auton Energy BV. Een door ons aanvaarde bestelling kan niet zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming worden geannuleerd. Gemaakte overeenkomsten zijn persoonlijk en mogen slechts met onderling akkoord overgedragen worden. Wijziging of annulering door de klant van een bestelling van een standaard artikel kan enkel mits overname door koper van alle uit de wijziging/annulatie voortvloeiende kosten. Wanneer de verbreking en/of annulering door koper tussenkomt op meer dan 12 weken van de leveringsdatum, bedraagt de schadevergoeding 25% van de koopsom exclusief BTW. 50% Van de integrale koopsom is verschuldigd door koper wanneer hij de overeenkomst annuleert of verbreekt, binnen 12 weken voor de leveringsdatum. De integrale koopsom voor de goederen kan worden gevorderd door Auton Energy BV indien de goederen reeds in productie werden genomen en specifiek aangepast zijn aan koper. Een door de klant geplaatste bestelling van maatwerk kan niet gewijzigd of geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor onze producten op elk ogenblik, ook na bestelling, lichtjes te wijzigen ten einde elke wenselijke verbetering aan te brengen. Zelfs voor verkopen “op model” verbindt dit Auton Energy BV niet tot absoluut identieke levering.

Artikel 2: Levertermijnen

Opgegeven levertermijnen zijn indicatief. Tenzij schriftelijke iets ander werd overeengekomen werd, is Auton Energy BV niet verantwoordelijk en maakt zij zich niet schuldig aan contractbreuk als er vertraging bij de levering optreedt. Auton Energy BV kan ook niet aansprakelijk gesteld worden als zij niet bij machte is haar verplichtingen met betrekking tot de levering van goederen of diensten na te komen, indien de niet-levering een gevolg is van omstandigheden buiten de directe invloed van Auton Energy BV. Oorlogen, stakingen, lock outs, het slechte weer en alle oorzaken die het vervoer van de goederen hinderen, en over het algemeen alle oorzaken onafhankelijk van onze wil worden als overmacht aanzien en ontslaan Auton Energy BV van om het even welke verantwoordelijkheid, zelfs indien er bedongen was dat de levertermijnen bindend zijn. Zij mogen niet door de koper ingeroepen worden om een schadevergoeding te eisen. In al deze gevallen behoudt Auton Energy BV zicht het recht voor de levering uit te stellen of zelfs het contract op te zeggen.

Artikel 3: De prijs en prijsoffertes

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn onze prijzen exclusief btw. Producten worden gefactureerd tegen prijzen en wisselkoersen, geldend op de dag van de levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De in de offertes opgegeven prijzen zijn alleen bindend indien zij schriftelijk bevestigd zijn door de zaakvoerder of door hem aangewezen personen. Voor het overige gelden zij slechts als inlichting. De in de offertes opgegeven prijzen en andere voorwaarden gelden slechts voor de op de offerte betrekking hebbende bestellingen die binnen een periode van maximum één maand vanaf de offertedatum geplaatst worden, tenzij anders vermeld. De bij het aanbod aangehechte ontwerpen, modellen, schetsen, begrotingen, calculaties ed. blijven exclusief eigendom van de Auton Energy BV. Zij mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt. Alle gevestigde intellectuele rechten met betrekking tot deze ontwerpen, modellen, schetsen, begrotingen, calculaties ed. worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd. De Auton Energy BV is gerechtigd de kosten gemaakt naar aanleiding van het aanbod in rekening te brengen.

Artikel 4: Betaling

De facturen zijn betaalbaar bij onze firma of op één van onze bankrekeningen binnen een termijn van dertig dagen na de factuurdatum, tenzij het schriftelijk anders op de factuur vermeld staat. Facturen dewelke niet binnen de 8 dagen na de factuurdatum per aangetekende brief op omstandige wijze worden geprotesteerd, worden als definitief en onherroepelijk aanvaard beschouwd. Wanneer de levering in twee of meerdere gedeelten wordt uitgevoerd zal elk gedeelte afzonderlijk gefactureerd en betaald dienen te worden. De verkoper staat slecht een betalingskorting toe, indien deze duidelijk op onze factuur vermeld staat. Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn vervalt een eventuele betalingskorting. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste van de koper worden verhaald. Bij het niet betalen van een factuur op de vervaldatum worden tegelijkertijd, van rechtswege en zonder ingebrekestelling volgende vergoeding eisbaar. Verwijlinteresten berekend op basis van de discontovoet, vastgesteld door de Nationale Bank van België voor geaccepteerde wissels en bij de bank gedomicilieerde wissels, verhoogd met 3%. Een conventionele schadevergoeding bij toepassing van artikel 1152 van het Wetboek van Koophandel ad 15% op de uitstaande hoofdsom met een minimum van € 100. Het ontbreken van de betaling op de vervaldag verleent de verkoper eveneens het recht de lopende overeenkomst te verbreken zowel voor de nog te leveren als voor reeds geleverde goederen, en dit zonder dat de koper recht heeft op enige schadevergoeding. Geen enkele klacht van welke aard dan ook, zelfs als de klacht door ons in overweging zou worden genomen en/of gegrond zou zijn, ontslaat de koper van de verplichting om de vervaldagen te eerbiedigen.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud en aansprakelijkheid

De aan de koper geleverde goederen gaan pas in diens eigendom over wanneer de koper de daarvoor verschuldigde koopprijs heeft voldaan en ook uit anderen hoofde niets maar aan de verkoper verschuldigd is. De koper is niet gerechtigd goederen, die nog ingevolge bovengenoemde eigendomsvoorbehoud eigendom zijn van de verkoper, anders dan voor hun normale bestemming aan derden in eigendom te doen overgaan of door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig voorrecht, waarborg of zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord te verschaffen. De Auton Energy BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, dewelke is ontstaan door het feit dat de consument/opdrachtgever haar onjuiste of onvolledig informatie, waaronder begrepen tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften, heeft verstrekt.

Artikel 6: Leveringsrisico’s en uitgestelde leveringen

Alle risico’s waaraan de koopwaren zouden zijn blootgesteld worden door de koper gedragen van zodra de goederen aan hem zijn afgeleverd. De goederen worden door de expeditiediensten van Auton Energy BV gekeurd en in perfecte staat op transport geplaatst. Zichtbaar beschadigde goederen dienen onmiddellijk gemeld te worden op de leveringsbon en via e-mail naar bart@auton-energy.be, of aangetekende brief, binnen de vierentwintig uur na levering, met verplichte vermelding van leverings- of bestelbon. Indien de levering van bestelde goederen door de koper wordt uitgesteld of op afroep geplaatst, behoudt Auton Energy BV zich het recht voor, na verloop van drie maanden, hetzij onmiddellijke afname van de goederen en betaling van de koopsom, tegen de prijs gelig op de dag van de levering, te vorderen, hetzij de koopovereenkomst te annuleren. Dit kan Auton Energy BV doen zonder dat hiervoor een aanmaning nodig is en onverminderd het recht de koper voor schadevergoeding of interest aan te spreken

Artikel 7: Klachten en retourzendingen

Klachten worden slechts aanvaard indien zij schriftelijk aan de verkoper gemeld worden via aangetekende brief en op het e-mail adres bart@auton-energy.be binnen acht dagen na de levering en indien deze schriftelijke mededeling vergezeld gaat van order- of factuurnummer en -datum, en een duidelijke beschrijving van de klacht. Correct uitgevoerde orders worden door Auton Energy BV niet retour genomen. Retourzendingen kunnen slechts aanvaard worden na voorafgaand overleg met een uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de bestuurder (neem voor retourzendingen contact op met office@auton-energy.eu). Bij een aanvraag tot retourzending dient steeds het order- of factuurnummer en -datum vermeld te worden. Tot creditering kan slechts worden overgegaan mits de goederen onbeschadigd, in originele verpakking en geheel voor verkoop geschikt in ons bezit teruggekomen zijn. De verkoper heeft steeds het recht om transport, behandelings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 8: Waarborg

De door Auton Energy BV gegeven waarborg verschilt van product tot product. De omstandigheden van de duur van de waarborgen zijn vermeld in de diverse catalogi. Ingeval van voortverkoop verplicht de koper er zich toe onze algemene en bijzondere garantievoorwaarden aan zijn eigen klant tegenstelbaar te maken. In elk geval aanvaardt de koper ons te vrijwaren van alle gevolgen van aanspraken welke door deze afnemer tegen ons mochten worden gericht en die de perken zouden overschrijden van de aanspraken die de koper zelf tegen ons zou hebben kunnen laten gelden.

Artikel 9: Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Auton Energy BV en haar klanten is steeds het Belgisch recht van toepassing en dit ongeacht het land waaruit de bestelling wordt geplaatst. De rechtbanken van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, in voorkomend geval het vredegerecht van Lokeren, zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen naar aanleiding van de overeenkomsten met de Auton Energy BV en met betrekking tot het onbetaald blijven van de facturen. Wanneer zij het nodig acht kan Auton Energy BV haar schuldenaars nochtans dagvaarden voor de bevoegde rechtbanken van hun woonplaats of van de plaats in België of in het buitenland waar hun voornaamste instelling gevestigd is.

Artikel 10: Afwijkingen van verkoopsvoorwaarden

Iedere afwijking op de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden is strikt beperkt tot de overeenkomst die er aanleiding toe was, ze kan nooit een precedent uitmaken.