Privacy policy

________________________________________________ 

AUTON ENERGY BV, met ondernemingsnummer 0651.574.140, en met maatschappelijke zetel te 9270 Laarne, Koffiestraat 25, hierna genoemd ‘AUTON ENERGY’.

Verklaart het volgende :

AUTON ENERGY verwerkt persoonsgegevens in uitvoering van de door de klant of betrokkene toevertrouwde opdracht, alsmede in geval van een bezoek aan de website (www.auton-energy.eu). Dit als verwerkingsverantwoordelijke, dan wel als verwerker, afhankelijk van de concrete omstandigheden.

AUTON ENERGY is verwerkingsverantwoordelijke in zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt voor eigen doeleinden en AUTON ENERGY hiervoor zelf de middelen bepaalt. In zoverre er persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt worden in opdracht van de klant of betrokkene, treedt AUTON ENERGY op als verwerker.

AUTON ENERGY erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens. In die zin erkennen zowel AUTON ENERGY als de klant of betrokkene dat iedere verwerking zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, alsmede Verordening (EU) 2016/679 (hierna: AVG) van kracht sedert 25 mei 2018 en deze te zullen naleven. In geval van inhoudelijke wetswijzigingen verbindt AUTON ENERGY zich er toe om het privacybeleid hierop aan te passen.

Het privacybeleid evenals eventuele wijzigingen zijn ten allen tijden consulteerbaar op de website van AUTON ENERGY, www.auton-energy.eu.

Definities

Voor een goed begrip van dit privacybeleid hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

-        AVG: Verordening nr. 2016/679 van de Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR genoemd;

-        Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals een naam, mailadres, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;

-        Betrokkene: De geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

-        Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;

-        Verwerker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

-        Verwerking: Een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorsturen, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

-        Verwerkingsverantwoordelijke: Een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

-        Datalek:  Elke inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;

Draagwijdte privacybeleid  

1. Contractuele relaties

Huidig privacybeleid is van toepassing op de contractuele relatie tussen AUTON ENERGY en de klant of betrokkene en geldt gedurende de gehele duur van de overeenkomst. Afwijkingen van het privacybeleid zijn in geval van een contractuele relatie tussen de klant of betrokkene en AUTON ENERGY enkel toelaatbaar indien ingegeven door wettelijke vereisten, dan wel na al dan niet impliciete toestemming van beide partijen. Wezenlijke wijzigingen zullen uitdrukkelijk worden medegedeeld op de website.

2. Website

Door het consulteren van de website van AUTON ENERGY (www.auton-energy.eu), door gebruik te maken van het contactformulier, door in te schrijven op de gratis brochure en/of door het aanvragen van een offerte, erkent de klant of betrokkene kennis te hebben genomen van het privacybeleid en verklaart zich akkoord met het feit dat AUTON ENERGY gebruik kan en mag maken van de verzamelde persoonsgegevens rekening houdende met de draagwijdte van het verzoek waarvoor de gegevens werden verschaft (art. 6.1.a en 6.1.b AVG).

AUTON ENERGY waarborgt in geen geval de volledigheid, correctheid en het up-to-date zijn van de op de website vervatte informatie, noch van de inhoud van websites van derden waar naar doorverwezen wordt.  

De verwerking van de Persoonsgegevens

AUTON ENERGY garandeert dat persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden op een transparante wijze en dit enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Iedere verwerking wordt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de verwerking plaatsvindt. AUTON ENERGY ziet er op toe dat de persoonsgegevens correct worden geregistreerd en geactualiseerd indien nodig.

In het kader van de dienstverlening die door AUTON ENERGY geboden wordt, bestaan de verzamelde persoonsgegevens onder meer uit de voornaam, naam, mailadres, adres, telefoon, alsmede elke andere persoonlijke informatie die de klant of betrokkene verkiest mede te delen in diens vraag om inlichtingen of dienstverlening. Er worden geen gegevens verwerkt die onder een bijzondere categorie van persoonsgegevens vallen en als gevoelig aangemerkt kunnen worden.

AUTON ENERGY bewaart de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dan wel hetgeen op grond van wettelijke plichtplegingen vereist is.

Verwerkingsgrond

Door beroep te doen op de dienstverlening van AUTON ENERGY, door het consulteren van de website van AUTON ENERGY (www.auton-energy.eu), door gebruik te maken van het contactformulier, door in te schrijven op de gratis brochure en/of door het aanvragen van een offerte en het hierbij overmaken van persoonsgegevens, erkent en aanvaardt de klant of betrokkene dat deze gegevens verwerkt kunnen worden (art. 6.1.b) AVG). De klant of betrokkene blijft evenwel eigenaar van de ter beschikking gestelde gegevens.

Voor de persoonsgegevens die AUTON ENERGY als verantwoordelijke ontvangt vanwege de klant of betrokkene die worden aangewend voor marketingdoeleinden en klantenbeheer, valt AUTON ENERGY terug op de wettelijke grondslagen van de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst en van het gerechtvaardigd belang bestaande uit de situatie waarbij de betrokkene klant is van AUTON ENERGY als gevolg van het plaatsen van een opdracht (art. 6.1.b) en f) AVG).

Voor de persoonsgegevens die AUTON ENERGY ontvangt als verantwoordelijke vanwege een lead wordt er beroep gedaan op de expliciete toestemming van de lead (art. 6.1.a) AVG).

De klant in diens hoedanigheid als betrokkene beschikt te allen tijde over de mogelijkheid tot het wijzigen of om de gegeven toestemming terug in te trekken, in zoverre de verwerking hiervan louter gebaseerd is op diens toestemming en er door AUTON ENERGY geen andere rechtsgrond ingeroepen kan worden die de verdere verwerking van de persoonsgegevens kan rechtsvaardigen.

Verwerkingsdoeleinden

AUTON ENERGY verwerkt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Type persoonsgegevens

Doeleinden

Identificatiegegevens: Voornaam, naam, adres, mailadres, telefoonnummer en btw-nummer

 

 

Uitvoering van de dienstverlening, verkoop en klantenbeheer

 

 

Identificatiegegevens: Voornaam, naam, mailadres en telefoonnummer

 

 

Informering omtrent de diensten, verwerken van verzoeken gericht aan AUTON ENERGY via mail, via het contactformulier op de website, door in te schrijven op de gratis brochure op de website en/of door het aanvragen van een offerte

Identificatiegegevens: Voornaam, naam, mailadres, adres

Marketingdoeleinden

Identificatiegegevens: Voornaam, naam, adres, mailadres, telefoonnummer en btw-nummer

 

Financiële gegevens : rekeningnummer

 

Boekhoudkundige doeleinden (facturatie)

Identificatiegegevens: Voornaam, naam, adres, mailadres, telefoonnummer en btw-nummer

 

Wettelijke verplichtingen (identificatieplicht en witwaspreventie)

Identificatiegegevens: Voornaam, naam, adres, mailadres en telefoonnummer

Met het oog op het aanwerven van nieuwe medewerkers (sollicitatiedoeleinden), evaluatie van bestaande medewerkers en personeelsbeheer

Identificatiegegevens: Voornaam, naam, rijksregisternummer, adres, mailadres, telefoonnummer en ziektebriefjes

 

Financiële gegevens: rekeningnummer

Loonadministratie


Wanneer u de website van AUTON ENERGY bezoekt en desgevallend gebruik maakt van het contactformulier, zich inschrijft op de gratis brochure en/of een offerte aanvraagt, is het mogelijk dat bepaalde gegevens ter beschikking gesteld dienen te worden om contactname te vergemakkelijken. Deze informatie zal uitsluitend intern worden aangewend, tenzij de betrokkene toestemming verleent om diens persoonsgegevens tevens aan te wenden voor andere doeleinden.

Ook wanneer er beroep wordt gedaan op AUTON ENERGY dient zij over bepaalde persoonsgegevens te beschikken dewelke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

AUTON ENERGY zal bij iedere verwerking enkel die persoonsgegevens aanwenden die minimaal noodzakelijk zijn in het kader van de gevraagde dienstverlening.

AUTON ENERGY maakt daarnaast gebruik van cookies op haar website die bepaalde informatie van het websitebezoek kunnen registreren, waaronder ook persoonsgegevens. Meer informatie hieromtrent kan u terugvinden in het cookiebeleid van AUTON ENERGY, hetgeen gepubliceerd werd op de website, www.auton-energy.eu.

Passende technische en organisatorische maatregelen

AUTON ENERGY zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen voor een veilige verwerking van persoonsgegevens, zodoende het risico op vernietiging, verlies, ongeautoriseerde wijziging of verwerking wordt beperkt. Dit rekening houdende met de gebruiken binnen de sector, de stand van de techniek, de aard, omvang, context van de verwerking, verwerkingsdoeleinden en de mogelijk verbonden risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokken personen. Op schriftelijk verzoek verstrekt AUTON ENERGY gedetailleerde inlichtingen over het gehanteerde veiligheidsbeleid.

(Sub)Verwerkers

AUTON ENERGY maakt gebruik van (sub)verwerkers, die in opdracht en onder toezicht van AUTON ENERGY persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkingen zullen te allen tijde beperkt worden tot het strikt noodzakelijke voor het uitvoeren van de respectievelijke opdracht.

AUTON ENERGY ziet er op toe dat de door haar aangeduide (sub)verwerkers, waaronder haar medewerkers en onderaannemers, persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en zich hierbij, al dan niet contractueel, verbinden tot de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen op basis van art. 28 AVG.

De medewerkers en (sub)verwerkers van AUTON ENERGY hebben zich er daarenboven (contractueel) toe verbonden de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens in acht te nemen.

De (sub)verwerkers beslissen hierbij autonoom over de wijze waarop de persoonsgegevens verwerkt worden, rekening houdende met de risico’s verbonden aan diens expertise. Bij gebreke aan eenzelfde expertise is AUTON ENERGY als verwerkingsverantwoordelijke niet aansprakelijk voor eventuele onrechtmatige verwerkingen die ingevolge een verkeerdelijke inschatting van de (sub)verwerkers plaatsvinden. AUTON ENERGY draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid bij verlies of corruptie van data, diefstal van gegevens, virussen of andere aanvallen op de informaticasystemen en (cloud-)servers van deze (sub)verwerkers.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Behoudens in relatie tot de medewerkers en (sub)verwerkers die in het kader van de dienstverlening betrokken worden, zal AUTON ENERGY geen persoonsgegevens uitwisselen met derden, tenzij in geval van uitdrukkelijke toestemming, op verzoek van de betrokkene, op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of wanneer dit bij wet wordt opgelegd. In dit laatste geval stelt AUTON ENERGY de betrokkene onverwijld in kennis van het verzoek vanwege de betrokken instanties en/of overheden.

Gegevensverwerking binnen de Europese Unie

AUTON ENERGY tracht de doorgifte en verwerking van persoonsgegevens te beperken tot landen binnen de Europees Economische Ruimte of tot landen die een passend beschermingsniveau waarborgen, equivalent aan het niveau gewaarborgd onder de AVG en dit privacybeleid, rekening houdende met de voorgenomen verwerking, omvang en categorie van de te verwerken persoonsgegevens, het land van bestemming en de rechtsregels die in het desbetreffende land gelden. In het geval van verwerking buiten de grenzen van verwerking buiten de Europees Economische Ruimte zal AUTON ENERGY op schriftelijk verzoek van de betrokkene verdere toelichting verschaffen.

De rechten van de betrokkene

In het kader van de AVG heeft de betrokkene de volgende rechten met betrekking tot de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens (art. 12 t.e.m. 22 AVG): het recht op inzage, het recht op verbetering en/of aanvulling van de verzamelde gegevens, het recht om het doel van de verwerking te beperken, het recht op overdraagbaarheid van gegevens, het recht om vergeten te worden en het recht om bewaar in te dienen.

Een vraag omtrent het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens of een beroep op uw rechten als betrokkene kan gericht worden aan AUTON ENERGY via een schriftelijk, gemotiveerd verzoek (per mail naar: office@auton-energy.eu ) of per post naar: 9270 Laarne, Koffiestraat 25. AUTON ENERGY verwerkt elk verzoek onverwijld en koppelt hier over terug binnen een termijn van 30 dagen. In bepaalde gevallen heeft AUTON ENERGY het recht deze termijn te verlengen met twee maanden, in welk geval AUTON ENERGY de betrokkene hierover informeert binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek (art. 12.3 AVG).

Bewaartermijn van persoonsgegevens

AUTON ENERGY garandeert dat zij de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bijhoudt om het beoogde doel te bereiken, uitgezonderd wat betreft de boekhoudkundige stavingstukken en deze inzake aansprakelijkheidsclaims, dewelke mogelijks een langere bewaartermijn rechtvaardigen volgens de wettelijke bepalingen ter zake. Overige gegevens die noodzakelijk kunnen zijn voor een adequate naservice, dan wel toekomstige verkoop of dienstverlening, worden in de mate van het mogelijke geanonimiseerd bewaard zodat deze niet langer dan noodzakelijk traceerbaar zijn naar identificeerbaar personen.

Wanneer de bewaring van de persoonsgegevens niet langer vereist is, zullen deze op een veilige manier worden vernietigd of verwijderd, dan wel ter beschikking gesteld van de betrokkene.

Maatregelen in geval van een datalek

Auton ENERGY neemt de nodige maatregelen teneinde een verlies van data tegen te gaan. Wanneer dergelijk verlies zich evenwel zou voordoen, verbindt AUTON ENERGY er zich toe dit indien nodig in voorkomend geval te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) binnen de wettelijke termijnen. Deze informatieplicht geldt enkel in zoverre het datalek grootschalig blijkt, dan wel een vergaande impact op de beveiliging met zich meebrengt.

Indien een datalek tevens een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen, zal AUTON ENERGY de betrokkene hierover zonder onredelijke vertraging informeren.

AUTON ENERGY verleent volledige medewerking aan de bevoegde autoriteiten door het verschaffen van de noodzakelijke informatie en het beperken van de gevolgen van de inbreuk.

Overige bepalingen

AUTON ENERGY garandeert de nodige ondersteuning aan betrokkenen om aan diens verplichtingen te voldoen, behoudens in geval van informatie die confidentieel is of omwille van een wettelijke regeling niet mag worden medegedeeld.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens bij AUTON ENERGY is de heer Bossyns Bart, Bart@auton-energy.eu .  Voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens kan u daarnaast steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (022/74.48.00) of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .

In geval van nietigheid van één of meer bepalingen uit dit privacybeleid, worden deze bepalingen geïnterpreteerd overeenkomstig de AVG. De nietigheid van één van de bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen uit dit privacybeleid onverlet. Indien er zich discrepanties voordoen tussen het privacybeleid en de overeenkomst afgesloten tussen AUTON ENERGY en de klant of betrokkene, primeren de bepalingen van deze laatste.

AUTON ENERGY behoudt zich het recht voor het privacybeleid aan te passen indien dit nodig zou blijken om aan diens rechten en/of verplichtingen onder de AVG te voldoen. Wezenlijke wijzigingen zullen steeds kenbaar gemaakt worden op de website. Het is raadzaam de website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van recente wijzigingen.

Dit privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken behorende tot het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van AUTON ENERGY zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die hier uit voortvloeien.

Het privacybeleid van AUTON ENERGY werd laatst gewijzigd op 01.04.2022.


Disclaimer

_____________________________________ 

Deze website en online platform is eigendom AUTON ENERGY BV, met ondernemingsnummer 0651.574.140, en met maatschappelijke zetel te 9270 Laarne, Koffiestraat 25, hierna genoemd ‘AUTON ENERGY’. Het gebruik en/of raadpleging van de website van AUTON ENERGY (www.auton-energy.eu) is onderworpen aan de hierna opgenomen bepalingen.

Door de loutere raadpleging van deze website, erkent de bezoeker uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van onderhavige bepalingen en deze te aanvaarden .

Indien er zich tegenstrijdigheden zouden voordoen tussen deze disclaimer en de algemene voorwaarden van AUTON ENERGY, hebben deze laatste voorrang.

AUTON ENERGY behoudt zich het recht voor de bepalingen van deze disclaimer ten allen tijde te wijzigen zonder verplichting tot kennisgeving of aankondiging. Wijzigingen zullen met onmiddellijke ingang van toepassing zijn op toekomstige raadpleging van de website.

Informatie en aansprakelijkheid

De op deze website ( www.auton-energy.eu ) weergegeven informatie (met inbegrip van hyperlinks, plug-ins etc. afkomstig van of verwijzend naar andere websites) wordt met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd door AUTON ENERGY, rekening houdende met de meest recente ontwikkelingen en/of beschikbare informatie. Deze informatie is steeds algemeen en informatief en beantwoordt niet noodzakelijkerwijs aan de individuele situatie en behoeften van de bezoeker.

AUTON ENERGY kan echter niet garanderen dat deze informatie en gegevens alomvattend, volledig, nauwkeurig en ten allen tijde bijgewerkt zijn. AUTON ENERGY kan dan ook niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zich zou voordoen of zou kunnen voortvloeien uit onvolledigheid of onjuistheid van de inhoud van deze website.

AUTON ENERGY behoudt zich het recht voor om de aangeboden goederen/diensten en informatie hierover op de website op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder verplichting in hoofde van AUTON ENERGY tot enige kennisgeving of opgave van reden en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

Daarnaast aanvaardt AUTON ENERGY geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien deze naar Belgisch recht als zware fout gekwalificeerd zouden worden, voor schade veroorzaakt door virussen of andere soortgelijke verstorende elementen zoals vb. bugs, Trojaanse paarden enz. Deze omstandigheden kunnen gekwalificeerd worden als overmacht, ondanks de inspanningen van AUTON ENERGY tot het nemen van voldoende technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Een inlichting, sterkmaking, aanbeveling of andere dienstverlening is slechts bindend in geval van schriftelijke bevestiging door AUTON ENERGIE.

Hyperlinks en verwijzingen

De website van AUTON ENERGY ( www.auton-energy.eu ) kan hyperlinks en andere verwijzingen bevatten naar sites of informatiebronnen die beheerd worden door derden. Deze links werden uitsluitend ter informatie van de bezoeker aangebracht.

Uit het vermelden van hyperlinks of het verwijzen naar derden op deze website kan geen associatie, partnership of enigerlei band afgeleid worden, noch enige goedkeuring of controle van de volledige inhoud van de website van deze derden.

AUTON ENERGY houdt zich ten allen tijde het recht voor de door derden aangeboden informatie op de website te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze geacht worden in strijd te zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde of de overeengekomen voorwaarden.

In geen geval kan AUTON ENERGY aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud weergegeven op de webpagina’s van derden, noch voor het door hen gehanteerde privacybeleid en dit ongeacht de aard, omvang, oorzaak en/of gevolgen van de geleden schade.

Verwerking van persoonsgegevens

Tijdens het bezoek aan de website (www.auton-energy.eu) kunnen onder meer volgende persoonsgegevens verwerkt worden door AUTON ENERGY: naam, voornaam, telefoonnummer, mailadres, adres, IP-adres en locatiegegevens.

Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor contactname bij het invullen van het contactformulier, het inschrijven op de gratis brochure, reclame en gepersonaliseerde boodschappen per e-mail, alsook voor het monitoren van uw bezoek aan de website van AUTON ENERGY. De verwerking van de persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstellingen en/of de draagwijdte van de door de bezoeker verleende toestemming. Uw persoonsgegevens worden in regel niet bekendgemaakt aan derden.

Alvorens tot de verwerking van persoonsgegevens wordt overgegaan, wordt de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker/gebruiker gevraagd (cfr. cookiebanner en/of opt-in). De bezoeker heeft ten allen tijde het recht om diens toestemming terug in te trekken, te beperken, alsook om de verwijdering van diens persoonsgegevens te vragen.

Meer informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan de website, het gebruik van het online platform en uw rechten als betrokkene is terug te vinden in het privacybeleid en het cookiebeleid van de website ( www.auton-energy.eu ) raadpleegbaar via de website.

Vertrouwelijkheid

AUTON ENERGY erkent het belang van vertrouwelijkheid en verbindt zich er dan ook toe alle informatie die de bezoeker/gebruiker (uit eigen beweging of ter uitvoering van de dienstverlening) aan haar bezorgt, met inbegrip van persoonsgegevens of reacties betreffende de inhoud van de website, als vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens zoals opgenomen in de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ter vervanging van de Privacywet, alsmede Verordening (EU) 2016/679.

De bezoeker verklaart zich akkoord dat AUTON ENERGY de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Nietigheid van de bepalingen

In het geval een bepaling of gedeelte van deze disclaimer onuitvoerbaar of nietig verklaard wordt, betreft dit een louter partiële nietigheid waarbij de geldigheid en de toepasbaarheid van de overige bepalingen niet wordt aangetast.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op de rechtsverhoudingen tussen AUTON ENERGY en de bezoeker is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, ongeacht het toepasselijk recht aangeduid onder Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is uit verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) of het Weens Koopverdrag.

In het geval van geschil zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats van de maatschappelijke zetel van AUTON ENERGY bevoegd.

De disclaimer van AUTON ENERGY werd laatst gewijzigd op 01.04.2022.


Cookie policy

______________________________________________ 

I. Wie is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid?

AUTON ENERGY BV, met ondernemingsnummer 0651 574 140, en met maatschappelijke zetel te 9270 Laarne, Koffiestraat 25, hierna genoemd ‘AUTON ENERGY’, erkent het belang van een veilige verwerking van de aan haar toevertrouwde of ontvangen informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, en ziet er dan ook op toe dat iedere verwerking zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving (de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ter vervanging van de Privacywet), de ePrivacy Richtlijn 2002/58/EC zoals geamendeerd door Richtlijn 2009/136/EC, alsmede Verordening (EU) 2016/679 (hierna: AVG) van kracht sedert 25 mei 2018.

AUTON ENERGY verklaart met betrekking tot het aanwenden van cookies dan ook het volgende:

II. Toepassingsgebied

Het cookiebeleid van AUTON ENERGY is van toepassing op de gehele website (www.auton-energy.eu), alsmede op alle door AUTON ENERGY aangeboden online diensten.

III. Wat zijn cookies en waarvoor worden zij gebruikt?

De website van AUTON ENERGY maakt gebruik van zogenaamde “Cookies” (waaronder HTTP-cookies, web-cookies, browser-cookies).

Dit zijn kleine bestanden of data met een unieke code die worden opgeslagen tussen de browser, server en de harde schijf van uw computer, laptop, tablet of smartphone wanneer u de website raadpleegt en die toelaten bepaalde voorkeuren, instellingen, specificaties en/of overige beperkte (persoonlijke) informatie te registreren om op deze wijze het gebruik van de website te ondersteunen en optimaliseren zodat u dit proces niet bij ieder bezoek aan de website dient te herhalen. Bepaalde cookies kunnen daarnaast aangewend worden voor analytische doeleinden of om marketing te voeren.

Belangrijk om te weten is dat cookies geen virussen of andere malware bevatten en dan ook geen kwaadaardige software of andere programma’s kunnen installeren op uw computer, laptop, tablet of smartphone.

In geval van cookies kan er een onderscheid gemaakt worden tussen twee categorieën van cookies: met name Eerstepartij-cookies oftewel first party cookies en Derdepartij-cookies oftewel third party cookies.

First party cookies zijn die cookies die door AUTON ENERGY zelf beheerd worden en verbonden zijn aan de domeinnaam van de website.

Deze cookies zullen doorgaans bedoeld zijn om de website te laten functioneren en bepaalde instellingen van de gebruiker te onthouden met het oog op een herhaald bezoek.

Third party cookies daarentegen zijn cookies geplaatst op de website van AUTON ENERGY die door derde partijen beheerd worden.

Onder beide categorieën kunnen zowel sessiegebonden (i.e. cookies die slechts gedurende het bezoek op de website actief zijn en na het beëindigen van de sessie of het sluiten van uw browser verdwijnen) als permanente cookies (i.e. cookies die gegevens opslaan op uw computer, laptop, tablet of smartphone en hier enige tijd bewaard worden) terug te vinden zijn. 

Afhankelijk van de categorie en het soort cookie worden er volgende gegevens verzameld: IP adres, browsergegevens, locatie, naam en voornaam, taal en enig andere persoonlijke informatie die de gebruiker wenst te delen tijdens het bezoek aan de website.

Al deze gegevens kunnen in het kader van de AVG als identificeerbare persoonsgegevens gecatalogeerd worden. Voor meer informatie rond het verwerken van persoonsgegevens kan u steeds het privacybeleid op de website van AUTON ENERGY raadplegen.

Voor een optimaal gebruik van de website (www.auton-energy.eu) is het aangeraden cookies te aanvaarden of activeren op uw computer, laptop, tablet of smartphone. AUTON ENERGY streeft er immers naar om uw gebruikerservaring te verbeteren, de website optimaal te laten functioneren en de hier aanwezige inhoud af te stemmen op uw noden. Voor deze laatste doeleinde is het in kaart brengen van uw surfgedrag mogelijk.

De (persoons)gegevens waarvan AUTON ENERGY via first party-cookies kennis krijgt, worden daarnaast enkel intern verwerkt. Dit steeds met in acht name van de nodige vertrouwelijkheid. De persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website verstrekt, bijvoorbeeld door het aanvragen van een offerte via het aanvraagformulier, worden via een veilige verbinding (SSL-certificaat) doorgestuurd tussen uw browser en de server. AUTON ENERGY kan daarentegen geen garanties bieden voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens die via third party-cookies geregistreerd worden. Hiervoor kan u dan ook best het privacy- en cookiebeleid van deze derde partij consulteren.

Indien u er toch voor opteert het gebruik van cookies te beperken of te weigeren, kan het zijn dat u bepaalde voorkeuren of gegevens bij elk bezoek aan de website opnieuw dient op te geven. Tevens is het mogelijk dat de toegang tot en de functionaliteit van de webpagina beperkt wordt. Voor meer informatie kan u terecht onder hoofdstuk VII.

IV. Soorten cookies

Cookies, zowel wanneer beheerd door AUTON ENERGY als door derden, kunnen doorgaans onderverdeeld worden in volgende soortcategorieën:

-        Noodzakelijke cookies : onder deze categorie vallen alle cookies noodzakelijk voor een adequaat functioneren van de website (vb. het registreren van het type browser om de weergave van de website hier op aan te passen, het verdelen van de belasting van de website, het faciliteren van betalingen via de webshop, het voorzien van een mogelijkheid tot reactie en/of interactie door de gebruiker);

-        Functionele cookies :  hiertoe behoren cookies die geprogrammeerd zijn om de  voorkeuren van de websitegebruiker te bewaren met het oog op het optimaliseren van de gebruikerservaring doordat de gebruiker niet verplicht wordt om diens gegevens of voorkeuren per bezoek opnieuw kenbaar te maken (vb. het bewaren van inloggegevens of taalvoorkeuren);

-        Analytische of tracking cookies: deze cookies verzamelen informatie omtrent het websiteverkeer door middel van statistieken op basis waarvan optimalisatie van de website mogelijk gemaakt wordt (vb. registreren en analyseren van de duurtijd van het bezoek, de bezochte pagina’s en de manier waarop een bezoeker op de website terecht komt);

-        Marketing of advertentie cookies: cookies van deze categorie kunnen op bepaalde websites aanwezig zijn om een gebruikersprofiel samen te stellen waar de domeinbeheerder gebruik van kan maken om in gepersonaliseerde advertenties of reclame te voorzien afgestemd op de persoonlijke interesses en voorkeuren van de websitebezoeker;

-        Sociale media cookies : onder deze categorie vallen cookies die een integratie en inbedding van elementen van socialenetwerksites zoals Instagram, Facebook of Youtube op de website mogelijk maken (vb. plugin, pixels en gelijkaardige technologieën). Het kan hierbij gaan om informatie of inhoud die bij deze derde partijen opgeslagen is en via de website getoond wordt;

V. Aanwezige cookies op www.auton-energy.eu

Cookie

Categorie

Soort

Doel

Bewaartermijn

pll_language

First party

Noodzakelijk

Technisch noodzakelijk om de website in verschillende talen te kunnen aanbieden.

1 jaar

cookie_notice_accepted

First party

Noodzakelijk

Het aanvaarden van de cookies.  

1 jaar  

Google reCAPTCHA

First party

Noodzakelijk  

Bescherming tegen spam (met formulieren en siteweergaven).

180 dagen

CONSENT

First party

Noodzakelijk

Toestemming Youtube.

6052 dagen

CONSENT

First party

Statistisch (Google Analytics)

Bijhouden van statistieken & hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering.

14 dagen

_ga

 

 

 

First party

Statistisch (Google Analytics)

Bijhouden van statistieken & hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering.

2 jaar

_gcl_au

First party  

Statistisch

Google Conversation Tracking: gebruikers-ID wordt willekeurig toegekend.

3 maanden

NID

Third party

Statistisch

Google Ads Retargeting  

6 maanden

_gid

First party

Statistisch (Google Analytics)

Bijhouden van statistieken & hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering.

1 dag

test_cookie

First party

Marketing

Een test om te controleren of de browser cookies toestaat.

15 minuten

VISITOR_INFO1_LIVE

First party

Marketing

Schatting bandbreedte Youtube

180 dagen

YSC

First party 

Marketing

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van de Youtube video’s die de gebruiker heeft bekeken.

Sessie

 

AUTON ENERGY tracht de aanwezige cookies naar best vermogen te monitoren en deze lijst te actualiseren waar nodig. Mochten er toch nog bijkomende cookies waarneembaar zijn op de website, neem dan zeker contact op met AUTON ENERGY ( office@auton-energy.eu ) voor meer inlichtingen, dan wel met de derde partij van wie deze cookies afkomstig zijn.

VI. Rechten van de betrokkene

In het kader van de AVG heeft iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens verzameld worden volgende rechten (art. 12 t.e.m. 22 AVG):

-        Recht op inzage;

-        Recht op rechtzetting;

-        Recht op beperking van verwerkingen;

-        Recht op bezwaar;

-        Recht op gegevenswissing;

-        Recht op overdraagbaarheid van gegevens; 

Voor meer informatie over uw rechten als betrokkene en de mogelijkheden om hierop een beroep te doen kan u steeds terugvinden in het privacybeleid op de website van AUTON ENERGY.

AUTON ENERGY behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan een verzoek gebaseerd op de rechten zoals hierboven uiteengezet indien (a) de verzoeker geen betrokkene is, (b) de betrokkene een rechtspersoon is, (c) het verzoek betrekking heeft op noodzakelijke of verplichte (technische) cookies waarvoor geen toestemming van de betrokkene vereist is of (d) het verzoek betrekking heeft op cookies die enkel op anonieme wijze informatie registreren.

AUTON ENERGY tracht uw verzoek zo spoedig mogelijk te verwerken en tracht hierover terug te koppelen binnen een termijn van 30 dagen. In bepaalde gevallen beschikt AUTON ENERGY over het recht de vooropgestelde termijn te verlengen mits voorafgaande informering van de betrokkene (artikel 12.3 AVG). 

VII. Het beperken of blokkeren van cookies

Wenst u een wijziging aan te brengen in de toegestane cookies, het gebruik van cookies helemaal af te wijzen of reeds bestaande cookies te verwijderen, dan kan u uw voorkeur kenbaar maken tijdens het bezoek aan de website via de aanwezige cookiebanner. In de mate van het mogelijke wordt u de mogelijkheid verschaft om uw voorkeur per type cookie weer te geven, behoudens wanneer uw toestemming hiervoor niet mogelijk is gelet op het type cookie. Eenmaal u uw voorkeur heeft doorgegeven, wordt deze keuze onthouden bij volgende bezoeken aan de website en/of applicaties door het gebruik van een functionele cookie.

Daarnaast is het in bepaalde omstandigheden mogelijk de aanwezige cookies te blokkeren door middel van het aanpassen van uw browserinstellingen. De wijze waarop dit kan gebeuren is afhankelijk van het type browser dat u hanteert.

-        Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

-        Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

-        Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

-        Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=nl_NL

De specifieke cookies van Google Analytiscs, waarbij er gegevens van uw websitebezoek geregistreerd en doorgegeven worden aan Google Inc., kan u mogelijks beperken door het installeren van een zogenaamde “opt-out browser add-on” ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl ).

Let wel : het gebruik door AUTON ENERGY van noodzakelijke en/of functionele cookies kan niet worden uitgeschakeld daar dit de werking van de website kan compromitteren en zijn aldus niet onderhavig aan toestemming van de websitebezoeker. Ook wanneer er op anonieme wijze persoonsgegevens verzameld worden, is er geen toestemming vereist.

VIII. Gegevensbeschermingsbeleid van AUTON ENERGY

Naast het gebruik van cookies op de website, kan er door AUTON ENERGY ook op een andere wijze persoonsgegevens verzameld worden. Bijvoorbeeld wanneer u als gebruiker een verzoek tot AUTON ENERGY richt via het contactformulier, wanneer u zich inschrijft op de gratis brochure, wanneer u een offerte aanvraagt en/of wanneer u aan AUTON ENERGY een sollicitatie richt. Deze handeling gaat uit van uw toestemming tot het verwerken van de opgegeven persoonsgegevens (artikel 6.1. a) AVG).

Om die reden raden wij aan tevens het privacybeleid op de website van AUTON ENERGY te consulteren. Hier wordt nader ingegaan op de verzamelde persoonsgegevens, de doelstelling, de draagwijdte van het gebruik, de gehanteerde bewaartermijn en uw rechten als betrokkene.

IX. Wijziging van het cookiebeleid

AUTON ENERGY behoudt zich het recht voor haar cookiebeleid op elk ogenblik aan te passen wanneer er zich wijzigingen aan de website voordoen die een invloed hebben op de aanwezige cookies of wanneer dit vereist is in het kader van de geldende wetgeving ter zake.

Wijzigingen zullen steeds gepubliceerd worden op de website (www.auton-energy.eu) en zijn geldig vanaf deze publicatie. Indien uw instemming met de voorziene wijziging vereist is, zal u hier uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht worden.

X. Toepasselijk recht

Huidig cookiebeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van AUTON ENERGY zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die uit het cookiebeleid zouden kunnen voortvloeien, onverminderd het recht van AUTON ENERGY om de kwestie aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats van de betrokkene.

XI. Vragen of opmerkingen?

AUTON ENERGY tracht u in haar beleid op een zo transparant mogelijke wijze wegwijs te maken in het gebruik van cookies op de website. Heeft u toch nog vragen, opmerkingen of klachten na het lezen van dit cookiebeleid? Neem dan gerust contact op met AUTON ENERGY op één van volgende wijzen:

-         Per mail: office@auton-energy.eu

-         Per brief: 9270 Laarne, Koffiestraat 25

AUTON ENERGY stelt alles in het werk om uw vraag of opmerkingen zo spoedig mogelijk te beantwoorden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Voor meer informatie of klachtenbehandeling kan u daarnaast ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in België te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (022/74.48.00) of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Het cookiebeleid van AUTON ENERGY werd laatst gewijzigd op 01.04.2022 .